Program studiów

COACHING I MENTORING w biznesie
Październik 2015 - wrzesień 2016

Semestr I            
Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium RAZEM
       
1 Wprowadzenie do coachingu 4  4       8
2 Standardy coachingu 4         4
3 Modele sesji coachingowych  4 4       8
4 Miejsce i rola coachingu i mentoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi 12   0       12
5 Psychologiczne aspekty coachingu 5  5       10
6 Zasady prowadzenia rozmów coachingowych  0 8       8
7 Role i zadania współczesnego menedżera  8 2       10
8 Narzędzia Extended DISC w coachingu i mentoringu* 0 16       16
9 Komunikacja interpersonalna w cochingu i mentoringu  0 10       10
10 Proces coachingu w praktyce  0 16       16
11 Proces mentoringu i jego rodzaje   7   5       12
             
Razem 49 68       117
               
Semestr II            
Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium RAZEM
       
1 Profil kompetencyjny coacha i mentora 5 5       10
2 Promocja usług coachingowych 6 10       16
3 Typologia osobowości jako narzędzia do pracy z klientami 8  0       8
4 Zarządzanie czasem w coachingu i mentoringu  0 10       10
5 Cykl uczenia się osoby dorosłej 5 5       10
6 Zasady tworzenia narzędzi coachingowych 0 14       14
7 Proces coachingu w praktyce   32       32
8 Superwizje sesji coachingowych   24       24
9 Seminarium         5 5
10 Projekt coachingowy            
Razem 22 102 0   5 129
Łącznie 71 170     5 246

 * W ramach przedmiotu „Narzędzia Extended DISC w Coachingu i Mentoringu”, którego program jest spójny z programem Szkolenia Certyfikacyjnego Extended DISC, słuchacze studiów podyplomowych otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, który umożliwia samodzielne korzystanie z narzędzi diagnostycznych Extended DISC i interpretowania raportów z analiz diagnozujących organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w zajęciach, zaliczenie prac domowych oraz zdanie egzaminu.

Dodatkowo każdy słuchacz otrzymuje 30-dniowy dostęp do modułu e-learningowego „Extended DISC w praktyce” jak i również dwie szkoleniowe Analizy Extended DISC dla siebie i współpracownika.